Noratorg

2020-02-25

Kallelse till årsmöte

Program
  • Byggnadsnämndens ordförande Claës Breitholtz informerar om läget i kommunens  byggplaner, inkl. Noratorgsplanen och sist men icke minst om kommunens pågående, stora arbete med en ny översiktsplan.
  • I översiktsplanearbetet vill FNTF lyfta in visionen om Noragårdsstråket från Edsviken till Gropen. Se bifogade skrivelse, som styrelsen lämnade till kommunen i höstas.
  • Alla frågor och synpunkter är viktiga för en god utveckling av vår kommundel.
Årsmötet
Efter information och diskussion hålls årsmöte enligt följande förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
3. Årsberättelse  -  se bilaga!
4. Föreningens ekonomi
5. Revisorns yttrande
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val av styrelse och revisor
9. Övrigt 
 
Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som vill kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta Myrna Smitt tel 0709 548 779.

För lokalhyra till kvällens möte kommer hatten att gå runt. För de kontantlösa gäller 
swish 070 -7623157. Uppge namn!

För ytterligare info se www.noratorg.se

Varmt välkomna till ett givande årsmöte!

Styrelsen 
 
Bilagor:
Noragårdsstråket oktober 19.pdf
Årsberättelse 2019.pdf
 
(I denna kallelsen som sändes 2020-02-25 angavs felaktig veckodag, vilket sedan korrigerades senare samma dag. Här anges den rätta veckodagen.)

Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com
Carl-Oskar Dahlman
Jens Isaksson
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se