Nora torg
2024-06-11

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden inrättades 1 januari 2023. Den har tagit över ansvarsområden och uppgifter från tidigare byggnadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön. Nämnden ansvarar även för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning.

Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister. Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Nämndens handlingar om tidigare och kommande handlingar finns på meetingplus

Mer att läsa

Ingen tag

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se