Nora torg
2024-05-07

Nya bostäder vid Nora torg

Kommunen skriver på sin webb 2023-11-30 om nya planer för Nora torg. Tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella. För närvarande utreds risken för översvämning inom området.

Aktuellt på kommunens webb

Publ 2024-05-07

"Ett nytt förslag, innehållande färre bostäder än tidigare förslag, håller på att utarbetas. Det innebär att tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella. När förslaget är färdigställt kommer det skickas ut för synpunkter. I nuläget pågår utredningsarbete kopplat till den översvämningsrisk som föreligger i området."

Bakgrund

Publ 2024-05-07

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora torg som lokalt centrum.

Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd vid årsskiftet 2015-2016. Därefter genomfördes plansamråd 2017. Ta del av handlingarna nedan.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Köpmannen 1, Hornet 1, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1.

Källa

Publ 2024-05-07

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se