Noratorg

Aktuellt

2023-10-23

Stormöte om kommunens byggplaner

Danderyds Villaägareförening bjuder in till diskussionskväll med politiker
När: 25 oktober kl 18:30 – 20:30
Var: Kevingegården, Edsviksvägen 1A, 1 trappa
Politikerpanel möter Danderydsborna
Föranmälan till: anita.enflo@gmail.com

Under de fem åren 2017-2021 byggdes det 474 lägenheter i Danderyd, medan antalet småhus minskade med 9 stycken [SCB]. I Villastaden Danderyd finns 6846 bostäder i enfamiljshus och 6033bostäder i flerfamiljshus [SCB 2021]. I april 2023 fanns i Danderyd 54 lediga lägenheter, 20 lediga småhus och 1 ledig tomt. Danderyd är Sveriges 10:e mest tätbebyggda kommun.

Agenda

 • Presentationer Claës Breitholtz 15 minuter, Övriga specifikt inbjudna politiker 2
  minuter var
 • Pågående byggplaner
  • Bryggare Bergs väg i Gamla Enebyberg. Tjänstemännen arbetar med ett
   detaljplaneförslag med mycket hårdare exploatering än vad som förekommit i
   stadsdelen.
  • Trygghetsboende vid Enebytorg. Hur hög och stor blir en sådan byggnad?
  • Flerfamiljshus vid Nora Torg. Detaljplaneärendet har pågått i nio år. När
   kommer något godtagbart?
  • Gropen. Nedlagt eller vad händer?
  • Mörby C, kommer det att finnas något grässtrå kvar?
  • Sjukhusområdet, hur stort får det bli? Hur hotat är stadsdelen Danderyds
   attraktivaste bostadsområde, Kevinge Strand?
 • Kulturmiljöprogrammet. Vad händer nu?
  • Kommunstyrelsen har rekommenderat Fullmäktige att besluta om rivning av
   kulturmärkta Oscarsborgsvillan. Får kulturmiljöprogrammet någon effekt?
 • Åldersfördelning i kommunen
  • Sant och falskt om åldersfördelningen?
  • Är åldersfördelningen sund eller osund?
  • Hur bör den påverka byggande, skolor, äldrevård och våra olika
   kommundelar?
 • Lättare förtäring med möjlighet till individuella samtal

2023-03-29

Årsmötet 9 mars

Kära Medlemmar,

Tiden rusar i väg och vinter/vår leker friskt med oss. Föreningen har haft sitt årsmöte, den 9 mars. De sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjöd ingen större dramatik, Den frivilliga medlemsavgiften ligger kvar på sek 100 kr. 

Personförändringar i styrelsen innebär att Jim Forsberg tillträder. Jens Isacson kvarstår i specialfunktion liksom Hans Iwan Bratt, vår webmaster och medlemsregisterförare. Johan Gröndal omvaldes som revisor.

Styrelsen har senare konstituerat sig med Myrna Smitt som ordf. Karin Bergendal som kassör och Charlotte Lindeen/ Björn Lundberg som sekreterare.

Vi ser fram mot ett arbetsår i avvaktan på kommunens byggplaner med bl.a. utveckling av Noragårdsstråket

Efter den formella delen av mötet presenterade Christian Hoas, gruppledare för M i kommunfullmäktige och ordförande i det nybildade Fastighets- och exploateringsutskottet relevanta delar kommunens Översiktsplan 2050, bl.a. Noragårdsstråket. Han redovisade också vad som ligger på kommunens ritbord för Nora Torg just nu. Förslaget med bl.a. radhus och ett ev. större flerfamiljshus diskuterades livligt.

Avsikten var att Solgården och Gropen också skulle gås igenom, men tiden räckte inte till. Christian Hoas erbjöd sig att återkomma senare i dessa frågor. Detta ser vi fram emot eftersom Gropen är en av entréerna till Nora Trädgårdsstad.

Med dessa rader önskar styrelsen alla medlemmar en Glad Påsk!

Myrna Smitt
Nora Torg 33
182 34 Danderyd
Sweden
Ph +46 709 548 779
      +46 8 755 9180


2023-02-19

Årsmöte 9 mars

Inbjudan till årsmöte i Föreningen Nora Torgs Framtid

Torsdagen den 9 mars kl 19 i Smedjan, Kvarnparken Danderyd

Program

Noragårdsstråket och Nora Torg

I kvällens program medverkar Christan Hoas, gruppledare för Moderaterna i Danderyds kommunfullmäktige och ordförande i det nybildade Fastighets- och exploateringutskottet. Christian kommer att utveckla hur man går vidare med Översiktsplanen,  utbyggnad i Gropen som är entrén till Nora trädgårdsstad och andra frågor som ligger på hans bord. Vi får tillfälle att föra fram våra tankar om Nora Torgs utveckling. Vi ser fram mot ett bra samtal.

Förslag till Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Antagande av dagordning
 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet
 4. Årsberättelse, se bil
 5. Föreningens ekonomi
 6. Revisors yttrande
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Övrigt
 11. Mötets avslutande

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta ordföranden Myrna Smitt 0709 548 779.

För ytterligare info se www.noratorg.se

Varmt välkomna till ett givande årsmöte!

Styrelsen

 

Aktuella dokument som berör Nora torg


2022-08-29

Förslaget på höga hus vid Nora torg

Kommunen publicerade 2017 sitt förslag till Planbestämmelser för Nora torg. Förslaget ger förutsättningarna för dem som sedan svarar för byggandet.

Kommunen skriver sedan en tid på sin webb "Ett nytt förslag, innehållande färre bostäder än tidigare förslag, håller på att utarbetas. Det innebär att tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella."

Vi har från föreningens sida i flera år begärt att förslaget ska upphävas om avsikten inte är att det ska genomföras och därmed tas bort från webbsidan. Kommunens meddelande om "färre bostäder" tyder dock på att förslaget i stort fortfarande gäller.

Vi fortsätter givetvis att bevaka kommunens fortsatta hantering av Nora torg och håller medlemmarna informerade.

Till kartan hör en förklaring av dess olika koder

Några kommentarer

1. Noragårdsvägen flyttas norrut från brandstationen till infarten till torget. Vägen kommer därmed helt intill villorna på Näckrosvägen. Cykel- och gångvägen försvinner.

2. De indragna busshållplatserna tas bort. Bussar stannar i körfilen med ökad risk vid omkörning.

3 På södra sidan anläggs en gång- och cykelväg med träd. Den korsas av två utfarter från garage.

4. På södra sidan om vägen byggs fyra stora fyravåningshus med höjden 15 meter. Det är fyra meter högre än flerfamiljshuset Hornet. Då vägen kommer att ligga högre än tomterna på Näckrosvägen blir höjden än högre. Det innebär att be boende kommer att få en vägg av stora hus tätt intill tomgränsen söder om sig. Det blir få soltimmar och oftast skugga från höghusen.

5. Parkeringsplatserna vid busstationen försvinner liksom de på torget. Torget ska vara "gångfartsgata" vilket betyder att torget ska anpassas för biltrafik.

6. De boende i de planerade stora husen ska antingen parkera sina bilar i underjurdiska garage under husen eller på villagatorna. Utfarten från garage sker direkt ut på den Noragårdsvägen eller till väg som i bestämmelserna markeras som gång- och cykelväg.

Vid frågor om Planbestämmelserns kontakta gärna 
Myrna Smitt, ordförande för Föreningen Nora Torgs Framtid, 0709 548 779
Hans Iwan Bratt, 070-779 779 6, hibratt@gmail.com


2022-08-28

Enkät: Danderyds politiska partier

Medlemsbrev 29 augusti 2022

KÄRA MEDLEMMAR

Välkomna åter till vardagen och vårt Nora efter en fantastisk sommar. Hoppas alla har hämtat nya krafter och är vid god hälsa. Inga större förändringar har skett i området och grönskan har förvånansvärt nog klarat sig bra trots satt solen har flödat mest hela tiden. Som ni har noterat har I boxen flyttats bort från torget tack vare en av våra medlemmar, tillika ledamot i berörd nämnd.

Inför stundande val vill Föreningen orientera er medlemmar om var de politiska partierna står i viktiga Nora Torgsfrågor. En arbetsgrupp med Karin Bergendal, Birgitta Frisell och Jens Isaksson har genomfört styrelsens enkät, riktad till sju av de nio politiska partier som enligt Valmyndigheten kandiderar till Kommunfullmäktige (C, L, M, MP, S, SD, V). De fem frågorna i enkäten och de lämnade svaren redovisas som bilaga till detta brev. Läs och begrunda

Myrna Smitt, ordf.

Bil: Svar på enkäten


2022-04-14

Brev till boende i Nora och Klingsta

I dagarna delar Föreningen Nora Torgs Framtid detta brev till boende i Nora och Klingsta.

Till dig som bor i Nora och Klingsta

Kommunen planerar en genomgripande förändring av vårt område. Den vill bygga stora hus vid Nora torg och utefter Noragårdvägen och Gamla landsvägen. Det skulle helt förändra vår närmiljö.

Rött är pågående planarbeten
Rött är pågående planarbete

En lång byggtid skulle prägla vårt område under många år. Se de omfattande planerna, daterade 2022-03-30, på kommunens webb: https://www.danderyd.se/bygga-bo-och-miljo/planer-och-utveckling/pagaende-planarbeten/danderyd---nora-torg---utveckling-av-torg-och-nya-bostader/

Vi måste hjälpas åt att förändra dessa planer till något som vi boende kan acceptera.

Vad händer om vi inte lyckas?

 • Det byggs flera stora hus som dödar villastaden.
 • För många försvinner solljuset och kontakt med himlen
 • Vi får en intensivare bil- och busstrafik
 • Brist på parkeringsplatser
 • Trafiklösningar med stor risk för olyckor

Detta och mer därtill har vi fört fram till politikerna år efter år. Vi motsätter oss inte utveckling av vårt område men villastaden ska bevaras. Men tyvärr lyssnar inte ledande politiker. Därför måste vi anstränga oss än mer. I valrörelser lyssnar även de annars mest lomhörda.

För att förändra kommunens planer bildade vi Föreningen Nora Torgs Framtid för sex år sedan. Vi granskar kommunens agerande och för fram våra uppfattningar i skrivelser, möten med politiker och artiklar. Allt vi gör redovisas på vår webb: https://www.noratorg.se.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem i föreningen. Avgiften är frivillig. Ett årligt bidrag på 100 kronor ger oss kraft. Kom med genom att kontakta oss: info@noratorg.se Men det avgörande är att vi är många i föreningen och därmed viktiga röster i valet.

Myrna Smitt
Ordförande i Föreningen Nora Torgs Framtid

Övriga i styrelsen: Hans Iwan Bratt, Karin Bergendal, Birgitta Frisell, Oskar Dahlman, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Björn Lundberg och Torgny Svenberg.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM!

 


2022-02-12

Läs vårt yttrande om Översiktsplanen!

Föreningen Nora Torgs Framtid har nu lämnat sitt yttrande över Översiktsplanens granskningsförslag.
 
I yttrandet trycker vi på att Nora Torg ska bort ur förslaget som utredningsområde. Nora Torg har sedan den nu gällande översiktsplanen, från 2006 legat som utvecklingsområde (hette det då). Nå´n gång är det nog.

Vidare kräver vi att det pågående förslaget till detaljplan Nora Torg, Danderyd 3:3 avslutas. Vi vill inte ha några spökplaner i kommunens lista över pågående planarbeten.  

I yttrandet framhåller vi det positiva i förslaget på utvecklings-inriktning Noragårdsstråket och att vi vill delta i det kommande utvecklingsarbetet för detta.

Läs yttrandet i sin helhet och använd också din möjlighet att själv skriva om det du tycker är viktigt för kommunens framtida markanvändning, plan@danderyd.se med referens till Dnr KS 2019/0261. Här är kommunens förslag.

Sista dag för att lämna synpunkter är 13 februari 2022.
 
Myrna Smitt, ordförande,
myrna.smitt@telia.com
 

2022-01-11

Mötet om översiktsplan blir digitalt

Med anledning av Folkhälso­myndighetens nya rekom­mendationer kommer de planerade öppna hus-mötena att genomföras digitalt. Detta för att minska risken för smitt­spridning.

De digitala mötena kommer att genomföras via verktyget Teams på följande tider:

 • 1 februari, kl 17-19 
 • 3 februari, kl 13-15 

Båda mötestillfällena kommer att ha samma upplägg. Det kommer att inledas med en kort presentation om processen och förslaget till översiktsplan, därefter är det möjligt att ställa frågor. För att medverka på något av de digitala tillfällena anmäler du dig via formuläret senast två dagar innan mötet äger rum. Du kommer att få en länk till din mejladress innan mötet startar.

Klicka här för att anmäla dig till något av mötena.

Här kan du läsa mer om Granskning av översikts­planen

Föreningens kommentar när förslaget presenterades

Inställda möten

Följande planerade möten ställs in:

Fysiska möten

11 januari 17-19 – Enebyberg bibliotek/församlingssal
13 januari 17-19 – Djursholms bibliotek
18 januari 17-19 – Stocksunds bibliotek
20 januari 17-19 – Kontaktcenter, Mörby centrum

Digitalt möte

25 januari kl 17-19

Så här lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast 13 februari 2022, antingen per brev eller e-post. Ange ”Dnr KS 2019/0261” när du lämnar synpunkter.

Danderyds kommun, Plan- och exploa­te­rings­­av­delningen, Box 66, 182 05 Djursholm

plan@danderyd.se

Från kommuns hemsida Danderyd.se.

Sista chansen att ställa frågor om
förslag till ny översiktsplan

Nu pågår gransknings­perioden för Danderyds nya översiktsplan. I februari har du möjlighet att delta på digitalt möte om förslaget. De tidigare planerade fysiska mötena ställs in med hänsyn till Folkhälso­­myndighetens nya restriktioner.

Del av Översiktsplanen


2021-09-18

Jubileumsfest och medlemsmöte - med Anders Linder

Festen är flyttad till Danderydsgården

Inbjudan till Jubileumsfest och medlemsmöte för att fira 5 år med Nora Torgs Framtid

Lördagen den 2 oktober kl 15.00, i Smedjan, Kvarnparken.

Medlemsmötet övergår till ett årsmöte 2020-2021, dagordning enligt förslag nedan.

Program

 • Välkomstdrink
 • Högtidstal och invigning av jubileet

 • Jubileumskonsert med Anders Linders trio. Anders som är uppvuxen i Nora bjuder tillsammans med sitt band på glimtar från sin långa yrkesbana som arkitekt, musiker, författare … och kanske några ord om Noras utveckling

 • Aktuellt i Nora, mingel med senaste nytt innan vi börjar den formella delen av mötet

 

Årsmöte

Förslag till Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Antagande av dagordning

3. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet

4. Årsberättelse - sänds ut 1 vecka före mötet

5. Föreningens ekonomi

6. Revisors yttrande

7. Fastställande av medlemsavgift

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelse och revisor

10. Medlemsvärvning

11. Översiktsplan
12. Övrigt

 

Styrelsen fungerar som valberedning. Medlem som önskar kandidera eller föreslå annan kandidat till styrelsen ombeds kontakta Myrna Smitt, tel. 070 954 87 79

 

Mötet genomförs enligt FHM:s rekommendationer.

 

Varmt välkomna till Nora Torgs Framtids jubileumsfest och årsmöte!

 

Föreningen Nora Torgs Framtid 

 

Styrelsen

 

PS Danderyds Hembygdsförening har en utställning i nya biblioteket Mörby Centrum 11/9–24/10 om hur demokratin växte fram i vår kommun: Demokrati i vardagen – glimtar från trädgårdsstaden. Missa inte den!! Det är en del av kommunens demokratijubileum.

 


2021-07-25

Vilka regler gäller för elsparkcykel?

Vi är många gående som delar utrymme med elsparkcyklar. Vilka regler är det som gäller?

 • En elsparkcykel klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim.
 • Det är inte tillåtet att skjutsa på elsparkcykeln. Skjutsar man på elsparkcykel väntar 500 kr i böter/person och fem år i belastnings­registret.
 • Barn under 15 år måste bära hjälm.
 • Fordonet ska vara utrustat med broms och ringklocka.
 • Vid mörkerkörning ska fordonet ha reflexer och belysning fram och bak.

Vid körning mot rött ljus av både cyklister och elsparkcyklister är bötesbeloppet  1500 kr.

Källor:


Föreningen
Nora torgs framtid

Syfte

Föreningen ändamål är att representera medlemmarna i kontakter med kommunen angående dess planer på utveckling av Nora Torg och området kring torget.

Styrelse

Myrna Smitt, ordförande, myrna.smitt@telia.com
Karin Bergendal
Carl-Oskar Dahlman
Jim Forsberg
Charlotte Lindeen
Björn Lundberg
Torgny Svenberg

Hans Iwan Bratt, adj
Jens Isaksson, adj

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgiften är valfri. Den kan swishas till 073 553 9397.

För mer information maila till Myrna (myrna.smitt@telia.com) eller Hans Iwan (hibratt@gmail.com).

Noratorg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se