Nora torg
2024-05-13

Betongstaden Danderyd växer till sig

Lars Avellán skriver i Danderyds Framtid Diskussionsgrupp på Facebook om kommunens planer nya hus vid Mörby Centrum med 50-150 lägenheter.

Nyligen har majoritetens politiker gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram ett detaljplaneförslag för Svärdet intill Mörby Centrum. Se bilder. En sådan här beställning kallas Start-PM.

Området består idag av tre kulturmärkta villor med lummiga villaträdgårdar. Varav en idag används som kontor och i två hyrs lägenheter ut på rivningskontrakt.

Exploatören tänker sig 150 lägenheter, medan kommunen tänker sig 50.

Området vetter i tre väderstreck mot stadslik bebyggelse och i ett väderstreck mot villabebyggelse.

Ett underbart exempel på ordbajs i Start-PM lyder:

..."lämpar sig för bebyggelse med stadsmässig karaktär som tar hänsyn till kulturmiljön, trots att det innebär en rivning av befintliga villor som är utpekade som särskilt värdefulla i kommunens kulturmiljöprogram."

Den här eventuella bostadsbebyggelsen vänder sig uppenbart till människor som prioriterar kollektivtrafik och butiksutbud högre än naturupplevelser. Det är synnerligen långt från mina prioriteringar, varför jag gärna lyssnar till vad andra tycker?

  • · Hur långt skall Mörby Centrums hårdexploaterade bebyggelse växa till sig?
  • · Behövs gröna områden i Mörby C?
  • · Är det rätt att riva kulturmärkta byggnader?
  • · Är det rätt att riva villor till fördel för flerfamiljshus?
  • · Är det rimligt med hänsyn till intilliggande villor?
  • · Vilka vill bo här? Är behovet stort? Vilka har råd?
  • · Vilka positiva värden medför förslaget?

Positivt om planen kan sägas att det finns förutsättningar för en trivsam innergård.

Källor

Publ 2024-05-13

Mer att läsa

Lars Avellán
Betongstaden Danderyd växer till sig (2024-05-13)
Facebookgrupp om kommunens byggande (2017-11-24)
Mörby Centrum
Betongstaden Danderyd växer till sig (2024-05-13)
Mörby centrum utmanar giganten (2017-02-01)
Svärdet
Betongstaden Danderyd växer till sig (2024-05-13)

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se