Nora torg
2024-04-10

Föreningens verksamheten 2023

Föreningen Nora Torgs Framtid - Verksamhetsberättelse januari 2023 – april 2024.

Föreningen Nora Torgs Framtid - Verksamhetsberättelse januari 2023 - april 2024.

Föreningen har 130 registrerade medlemmar.

I styrelsen har under verksamhetsåret ingått Myrna Smitt, till juni 2023, ordf. Hans Iwan Bratt, webansvarig, Karin Bergendal, kassör, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen, Torgny Svenberg, Oskar Dahlman, Björn Lundberg och Jim Forsberg.

Ekonomi Årsmötet 2018 beslutade om en frivillig årsavgift om sek 100. Föreningens behållning uppgick vid årsskiftet 2023/24 till sek 7.539,25. Verksamhetsårets överskott uppgick till sek 380,15.

Aktiviteter. Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.

Föreningen har sedan sin tillkomst 2016 drivit frågan att Kommunstyrelsen ska återkalla sitt uppdrag till Byggnadsnämnden om att utarbeta en detaljplan för Nora Torg.

Redan vid förra årsmötet, okt 2021 antogs och överlämnades föreningens samrådsyttrande över Översiktsplan för Danderyd. Styrelsen översände föreningens granskningsyttrande i februari 2022. Båda yttrandena finns på vår websida www.noratorg.se.

Föreningen har varit aktiv i kommunens enkät rörande utvecklingen av Noragårdsstråket som gick ut runt årsskiftet. Dels har man samarbetat med Danderyds Villaägareförening och Danderyds Hembygdsförening dels har medlemmarna uppmuntrats att lämna egna svar.

Grönska I Föreningens arbete, från 2018 med att bevara grönskan utefter Noragårdsstråket har återplanteringsprojektet fortskridit till en fortsatt plantering med ytterligare 2 oxlar. Detta genomfördes i januari 2023. Som Hundertwasser säger:"Among trees you are at home."

Övrigt Styrelsens ordförande har under halva året varit ledamot i Styrelsen för Danderyds Villaägareförening.

Styrelsen har i mars 2024 ansökt om Föreningens medlemskap i Danderyds Hembygdsförening. Detta har beviljats, till gagn för fortsatt samarbete.

Information till medlemmar och allmänhet Medlemmarna har löpande informerats om styrelsens arbete och åtgärder bl.a. genom medlemsbrev och artiklar på Föreningens websida www.noratorg.se

GDPR Styrelsen har sedan tidigare beslutat och genomfört en anpassning till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Slutord: Nora Torg ska fortsätta vara en del av Trädgårdsstaden, förstärkt av Noragårdsstråket.

Danderyd den 9 april 2024

Myrna Smitt, Hans Iwan Bratt, Jens Isaksson, Charlotte Lindeen Torgny Svenberg, Jim Forsberg, Karin Bergendal Oskar Dahlman Björn Lundberg

Mer att läsa

Ingen tag

Nora torg
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se